Menu
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Aukcje Allegro

Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1.

Informacje wstępne

Dokument „Polityka Prywatności” określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego https://www.skorzanaodziez.pl/ (zwanego dalej „Sklepem” lub „Serwisem”) odwiedzających witryny Sklepu lub korzystających z funkcjonalności Sklepu, w tym Profil Sklepu oraz informację o plikach Cookies.

Właścicielem Serwisu i Administratorem Danych Osobowych (dalej również: Administratorem) jest Katarzyna Czernik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:  EKSPORT IMPORT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ARTO” KATARZYNA CZERNIK, ze stałym miejscem wykonywanej działalności gospodarczej: ul. Łódzka 98c 99-200 Poddębice, NIP: 8281026224, REGON: 730189535 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl], (zwany dalej również „Administratorem”), z którym można się kontaktować:

pisemnie, kierując korespondencję na adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

Katarzyna Czernik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:  

EKSPORT IMPORT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ARTO” KATARZYNA CZERNIK, ul. Łódzka 98c 99-200 Poddębice, NIP: 8281026224, REGON: 730189535

za pośrednictwem korespondencji e-mail

[biuro@skorzanaodziez.pl]

telefonicznie pod numerem tel: 

+48 606931384

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanym dalej „RODO”.

Polityka Prywatności to dokument, który spełnia obowiązek informacyjny opisany w art. 13 RODO w stosunku do osób odwiedzających Serwis oraz udostępniających za jej pośrednictwem swoje dane osobowe.

Administrator zbiera dane osobowe osób fizycznych (w tym reprezentantów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi) oraz przedsiębiorców w rozumieniu niniejszego dokumentu Polityki Prywatności tj. osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, wspólników spółki cywilnej wykonujących działalność zawodową lub gospodarczą (dalej: „Przedsiębiorcy”).

Administrator wdrożył odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem lub modyfikacją. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkownika zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Użytkownik - Klient lub osoba przeglądająca serwis internetowy.

§ 2.

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celach związanych
z realizacją poszczególnych funkcjonalności Serwisu:

 1. Rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego Konta i zarządzania tym Kontem. 

Podstawa prawna przetwarzania danych  osobowych: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w takim przypadku Użytkownik podaje dane osobowe: imię i nazwisko/nazwa firmy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz hasło. W wypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie numeru NIP i KRS (jeśli został nadany)

 1. Składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy i usług z nią związanych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w takim przypadku Użytkownik będący Konsumentem  podaje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, numer swojego telefonu, zaś Użytkownik będący Przedsiębiorcą zostanie poproszony o podanie firmy, numeru NIP i KRS (jeśli został nadany), adresu 
e-mail, numeru telefonu, adresu miejsca wykonywania działalności lub adresu siedziby oraz adresu dostawy.

 1. Korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie, w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. 

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w takim przypadku Użytkownik będący Konsumentem podaje dane osobowe: imię
i nazwisko, adres e-mail, numer telefon, zaś Użytkownik będący Przedsiębiorcą podaje dane: firmę, imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres  e-mail, numer telefonu

 1. Subskrypcji usługi Newsletter, marketingu bezpośredniego oferowanych Towarów własnych Administratora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w takim przypadku Użytkownik zarówno będący Konsumentem jak i Przedsiębiorcą podaje dane osobowe: adres e-mail.

Ponadto dane osobowe Użytkownika Sklepu takie jak: imię i nazwisko, firma Przedsiębiorcy, adres zamieszkania,  NIP Przedsiębiorcy, adres wykonywania działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę, adres dostawy będą przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, jakie mogłyby się pojawić w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z danej funkcjonalności Sklepu.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)..

Dane osobowe Użytkownika, o których mowa powyżej będą przechowywane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i
 dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, w terminie i formie przewidzianej prawem. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W czasie korzystania ze Sklepu (w tym również, w inny sposób aniżeli korzystanie z funkcjonalności opisanych w pkt I-IV powyżej, np. przeglądanie stron Internetowych Sklepu, korzystanie z wyszukiwarki Towarów) mogą być pobierane automatycznie inne informacje, które w określonej konfiguracji mogą być danymi osobowymi,
w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, unikalny ID urządzenia, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje dotyczące aktywności na danej stronie internetowej Sklepu, lokalizacji. Takie dane są gromadzone w celu optymalizacji Serwisu w oparciu o preferencje Użytkowników, w celach analitycznych, statystycznych i profilowania, administrowania Sklepem, marketingu bezpośredniego towarów własnych Administratora i remarketingu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W tych celach Serwis monitorowany jest za pośrednictwem odpowiednich narzędzi analitycznych i wykorzystuje specjalne pliki o nazwie „Cookies”, w tym zewnętrzne,
o których dalej w treści niniejszej Polityki.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 3.

Czas przetwarzania danych osobowych

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1. zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora aż do jej odwołania przez Użytkownika, zaś po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą Przysługiwać Administratorowi bądź jakie mogą być kierowanie przeciwko niemu,
 2. wykonanie umowy lub usługi, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, usługi a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 3. prawnie uzasadniony interes Administratora, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo jak jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do złożenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych albo zwrócenia się z prośbą o ich usunięcie, zaś po wyrażeniu sprzeciwu bądź zwróceniu się z prośbą o ich usunięcie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą Przysługiwać Administratorowi bądź jakie mogą być kierowanie przeciwko niemu,
 4. obowiązek prawny ciążący na Administratorze, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów regulujących taki obowiązek, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Dane gromadzone automatycznie Administrator przechowuje przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

§ 4.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator informuje, że zgodnie z postanowieniami rozdziału III, zawartymi w art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownicy mają możliwość uzyskania od Administratora informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie;
 2. prawo uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych - kopia ta zostanie wydana Użytkownikowi bezpłatnie za pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na Użytkownika rozsądna opłata, wynikająca np. z kosztów administracyjnych;
 3. prawo do sprostowania przetwarzanych danych osobowych – jeśli dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” - w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności Użytkownik może żądać od Administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru, na przykład w przypadku:

braku podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie),

zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały one zgromadzone,

wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego
w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności gdy:

zgromadzone dane przez Administratora są nieprawidłowe — ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione;

nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;

dane osobowe nie są potrzebne Administratorowi, jednak potrzebuje ich Użytkownik, do którego one należą;

osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych — ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.

 1. prawo do przenoszenia danych osobowych - toprawo do przenoszenia danych osobowych pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami). Jeśli prośba taka zostanie wystosowana, Administrator ma obowiązek przekazać osobie komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie, która będzie możliwa do odczytania. 
 2. prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych oraz niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika, zgłoszony w sposób wymieniony
w §1. dokumentu Polityki.

W ramach wykonywania przysługujących mu praw Użytkownik może również w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych w działaniach podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza RODO.

§ 5.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane Użytkownika Sklepu mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, wówczas są one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy są w stanie zagwarantować najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google, Facebook),
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub
 4. tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Administrator wskazuje, że Sklep korzysta z usług np. Google, Facebook, stąd dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub chociażby częściowo). Google, Facebook, stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne z odbiorcą usług.  

Administrator informuje również, iż niezbędne informacje odnoszące się do przetwarzania danych osobowych znajdują się w treści poszczególnych polityk prywatności dostawców tych usług, udostępnionych na ich stronach internetowych:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation,

Administrator wskazuje ponadto, że należy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców
w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 6.

Automatyczne podejmowanie decyzji, profilowanie

Decyzje  podejmowane przez Administratora w ramach prowadzonego Sklepu, które wywołują skutek prawny
(np. realizacja zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży wykonanie innej usługi w ramach funkcjonalności Sklepu), nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika, w tym na profilowaniu.

Administrator informuje, że korzystanie ze Sklepu (w tym również, w inny sposób aniżeli korzystanie
z funkcjonalności opisanych w § 2. pkt I-IV powyżej, np. przez przeglądanie stron Internetowych Sklepu, korzystanie z wyszukiwarki Towarów), może powodować wysyłanie przez przeglądarkę Użytkownika plików Cookies z informacjami, które mogą stanowić dane osobowe Użytkownika.

W przypadku danych osobowych związanych z użytkowaniem stron Sklepu może jednak występować profilowanie dokonywane przy pomocy narzędzi bądź usług Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads., Facebook Insights. Skutkiem profilowania może być np. częstsze wyświetlenie reklam Administratora na innych stronach, które odwiedza Użytkownik.

§ 7.

Odbiorcy danych osobowych Użytkowników Serwisu

Administrator informuje, że korzystając z usług podmiotów zewnętrznych powierza przetwarzanie danych osobowych tym podmiotom, w szczególności są nim: firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO. Podmioty zewnętrzne, którym przekazywane są dane osobowe, mogą być podmiotami przetwarzającymi (wtedy gdy podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych) albo mogą być samodzielnymi administratorami określającymi te cele i
 sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom trzecim (dostawcom usług):

 1. dostawca towarów
 2. Przelewy24 należące do PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, KRS 0000347935  – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
 3. BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 15, 50-062 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000795513, NIP 8971868567, nr REGON 383907714 – w celu korzystania z usług mailingowych
 4. Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA Mailchimp – dotyczy wybranej usługi newssettlera
 5. ActiveCampaign LLC, 1 North Dearborn Street, Suite 500, Chicago, IL 60602, USA – w celu korzystania z systemu mailingowego,
 6. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
 7. Facebook Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States – w celu korzystania z usług Facebook, 
 8. Innym Zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, księgowej, prawnej Administratora,

Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika, jeżeli zwrócą się z takim żądaniem uprawnione organy państwowe, w szczególności: sądy jednostki organizacyjne prokuratury i policji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

DODATKOWA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PROFILU ADMINISTRATORA NA FACEBOOKU 

Administrator Danych Osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe, które zbiera na Profilu: Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063949936947 przetwarza jako Administrator zgodnie z RODO. Administrator informuje również, że administratorem danych osobowych zbieranych na Profilach jest niezależnie także Facebook Ireland Ltd (dalej: „Operator”), ponieważ osoby korzystające z Profilu mają ze wskazanym Podmiotem zawarte umowy o korzystanie z Facebooka. 

Dane osobowe Użytkowników Profilu przetwarzane są w celu:

 1. administrowania i zarządzania Profilem,
 2. udostępniania Użytkownikowi treści jako osobie obserwującej Profil Administratora,
 3. udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników kierowanie do Administratora użytkownik kieruje do Administratora poprzez odpowiednią funkcjonalność Facebooka, 
 4. prowadzenia z Użytkownikiem rozmów w ramach komentarzy pod poszczególnymi treściami udostępnianymi przez Administratora;
 5. statystycznym, przez prezentowanie Administratorowi za pośrednictwem Operatora danych o wyświetlaniu treści, zasięgach tych treści, liczbie interakcji, danych demograficznych Użytkowników obserwujących Profil, 
 6. promocyjnym i marketingowym informowanie o Produktach i usługach oraz o Administratorze za pomocą treści, które Administrator udostępnia na Profilu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika Profilu jest zgoda wyrażona przez Użytkownika w drodze polubienia bądź przez obserwowanie Profilu lub dołączenie do Grupy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest, dostarczanie Użytkownikowi treści, informowanie o produktach i usługach Administratora oraz o Administratorze, analiza danych statystycznych związanych z Profilem, zarządzanie i administrowanie Profilem.

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ze względu na powiązanie Operatora z innymi podmiotami obsługującymi Użytkowników Facebooka, w tym Facebook Inc., zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka.

Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do rozwiązania przedstawionej przez Użytkownika sprawy lub udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika zgłoszone za pośrednictwem Facebooka, jak również przez okres obserwowania przez Użytkownika Profilu. 

Administrator Danych Osobowych informuje, iż w każdej chwili Użytkownik może usunąć swoje komentarze pod treściami na Profilu, przestać obserwować Profil Administratora lub zrezygnować z posiadania konta na Facebooku. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe przez dalszy okres tj. przez czas przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Profilu przez Administratora Użytkownikowi przysługują uprawnienia opisane w § 4 niniejszej Polityki Prywatności.

Dane osobowe Użytkowników podlegają profilowaniu w celu przez prezentowania Administratorowi przez Operatora danych o wyświetlaniu treści, zasięgach tych treści, liczbie interakcji, danych demograficznych Użytkowników obserwujących Profil.

Dane osobowe Użytkowników Profilu nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany w rozumieniu RODO. 

§ 8.

Polityka plików Cookies

Administrator oświadcza, że w Serwisie wykorzystuje się mechanizm tekstowych plików Cookies/ciasteczek. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptując komunikat, zgadza się na wprowadzenie i przechowywanie plików Cookies w elektronicznym urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (dalej „Urządzenie”). Użytkownik może podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Serwisu. Użytkownik może również zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W zakładce „pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje.

Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika.

 Administrator wykorzystuje pliki Cookies:

 1. „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 3. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 4. „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień.

Wykorzystywane pliki Cookies klasyfikowane są następująco:

 1. Pliki Cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego Użytkownika są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
 2. Pliki Cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika, pozostając tam do momentu ich skasowania albo wygaśnięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika,
 3. Pliki Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,
 4. Pliki Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora, w szczególności:
 1. w celu prezentowania w Serwisie mapy z lokalizacją siedziby Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (Administrator cookies zewnętrznego: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.). Korzystanie z map Google ma na celu uatrakcyjnienie Serwisu i ułatwienie lokalizacji miejsca siedziby Kancelarii na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO;
 2. w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: (Administrator cookies zewnętrznego: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Zasady korzystania przez Google z gromadzonych danych znajdują się na: www.google.com/policies/privacy/partners/. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator Serwisu ma uzasadniony interes w analizie zachowania Użytkownika, aby zoptymalizować Serwis w oparciu o zapotrzebowanie Użytkowników;
 3. w celu promocji strony internetowej Administratora w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich, w tym remarketing (administrator cookies zewnętrznego: przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) RODO. Operator Serwisu ma uzasadniony interes w jego promocji.
 4. Piksel konwersji Facebooka (Facebook Ads, Facebook Insights) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co stanowi również prawnie uzasadniony interes Administratora (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States)

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami, w tym uprawnieniami związanymi z użyciem narzędzi i ewentualnie zadanie pytań dostawcom tych narzędzi pod linkami np.: 

Google Analytics: https://support.google.com/analytics#topic=3544906,

Google Maps: https://support.google.com/maps/?hl=pl#topic=6384263,

Google Ads: https://support.google.com/google-ads#topic=9803759,

Piksel konwersji Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation,

Administrator informuje, że gromadzenie plików Cookies można wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej. Administrator wskazuje adresy stron WWW z instrukcją wyłączenia gromadzenia plików Cookies:

 1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 2. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 3. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 4. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 9.

Logi Serwera

 1. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Zapytanie, które zostaje skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera są wykorzystywane do administrowania Stroną, a ich treść jest ujawniona jedynie osobom i podmiotom upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Niniejsza Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Administratora w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej w Serwisie.

Data publikacji niniejszej Polityki Prywatności to: [ • ].

ARTO © 2021 | Realizacja: InterSite