Menu
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Aukcje Allegro

Regulamin

Strona główna / Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA _01.01.2023

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady świadczenia przez serwis internetowy https://www.skorzanaodziez.pl/ udostępniony pod adresem https://www.skorzanaodziez.pl/usług dla jego Użytkowników i dokonywania za jego pośrednictwem zakupów Produktów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego, 
  2. warunki i zasady świadczenia przez Sprzedawcę innych usług drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. zasady odstępowana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego status konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Klient ma dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta.
 3. Sklep internetowy https://www.skorzanaodziez.pl/ działający pod adresem https://www.skorzanaodziez.pl/ prowadzony jest przez Katarzynę Czernik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: EKSPORT IMPORT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ARTO” KATARZYNA CZERNIK ze stałym miejscem wykonywanej działalności gospodarczej: ul. Łódzka 98c 99-200 Poddębice, NIP: 8281026224, REGON: 730189535 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl],
 4. Klienci mogą kontaktować się ze sklepem internetowym https://www.skorzanaodziez.pl/
  w następujący sposób:
  1. adres e- mail Sprzedawcy: [biuro@skorzanaodziez.pl lub kasia.arto@wp.pl]  
  2. pod numerem telefonu: +48 606931384 przy czym opłata za połączenie naliczana jest
   w wysokości jak za zwykłe połączenie
   telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym danego dostawcy usług.
  3. pod adresem: ul. Łódzka 98c, 99-200 Poddębice.
  4. dodatkowo, sklep może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger lub Whatsapp, które pozwalają na zachowanie pisemnej korespondencji, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.
 5. Dodatkowe dane Sprzedawcy:
  1. numer rachunku bankowego: PL 35 2030 0045 1110 0000 0232 6020 
 6. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail
  w Dni Robocze w godzinach pomiędzy 8.00 a 16.00.
 7. Sprzedawca w zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia mogące powodować przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane przyczynami nie leżącymi po stronie Sprzedawcy w szczególności: siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich czy problemy z kompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu jest bezpłatne i dobrowolne, natomiast wiąże się z ponoszeniem przez Klienta kosztów wynikających jedynie z zawartych umów z podmiotami trzecimi na korzystanie z określonych form komunikacji na odległość jak telefon, Internet.
 9. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu:
  1. w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu,
  2. w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych,
  3. w zakresie własnego użytku osobistego,
  4. w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie.
 10. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, czyli tzw. spamu.

§ 2. 

DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Katarzyna Czernik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: EKSPORT IMPORT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ARTO” KATARZYNA CZERNIK ze stałym miejscem wykonywanej działalności gospodarczej: ul. Łódzka 98c 99-200 Poddębice, NIP: 8281026224, REGON: 730189535 wpisaną do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl],
 2. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzystający z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, będący Konsumentem, Przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta lub Przedsiębiorcą.
 3. Konsument – osoba fizyczna  osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,  wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej nabywający produkt w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą
 5. Przedsiębiorcą posiadający status Konsumenta – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej,
 6. Produkt – przedmiot/usługa z oferty Sprzedawcy udostępnionej na stronie pod adresem: https://www.skorzanaodziez.pl/.
 7. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Sklep – sklep internetowy/serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę udostępniony pod adresem: https://www.skorzanaodziez.pl/
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której treść określa Regulamin i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia  umowy włącznie.
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem Sklepu, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (drogą elektroniczną) do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Konto – bezpłatna usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności, stanowiący usługę cyfrową
  w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Rezerwacji lub Zamówień, dostęp do historii Rezerwacji lub Zamówień, oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 14. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie lub dostęp do danych
  w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 15. Formularz Rejestracji – formularz udostępniony w Sklepie za pomocą, którego Użytkownik może założyć Konto Klienta.
 16. Formularz Zamówienia – formularz udostępniony w Sklepie, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie, określający podstawowe parametry Zamówienia, takie jak ilość i rodzaj zamawianych Produktów, sposób płatności, wysyłki. Zawiera dane Klienta i adres doręczenia Produktu. 
 17. Koszyk – funkcjonalnośćsystemowa ułatwiająca Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie, wyświetlająca aktualną wartość Zamówienia Klienta, w ramach której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia umożliwiająca Klientowi złożenie/zmianę zamówienia.
 18. Użytkownik – Klient lub osoba przeglądająca serwis internetowy Sprzedawcy.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży złożone Sprzedawcy i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 20. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn.zm.).
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
 23. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z poźn. zm.).
 24. Ustawa o informowaniu o cenach – ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 178 ze zm.).
 25. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

§ 3.

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Warunki techniczneniezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca obejmują:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie końcowe posiadające funkcje multimedialne
   z dostępem do Internetu,
  2. aktywny dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa np.: Chrome, Mozilla, Opera, Explorer, Safari, Apple i ich  najnowsze aktualizacje.
  4. włączona obsługa plików Cookies.

§ 4.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Treści zamieszczone na stronie Sklepu, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, należy poczytywać nie jako ofertę lecz jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z chwilą złożenia Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny za Produkty wyświetlone w Sklepie są podane w polskich złotych. Cena za Produkt obejmuje cenę netto oraz wskazany od niej podatek VAT.
 4. W przypadku obniżenia przez Sprzedawcę ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Produktu uwidoczniona jest również informacja o najniższej cenie danego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca podaje również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Ceny za Produkty wyświetlone w Sklepie nie zawierają kosztu dostawy Produktów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia przed zawarciem Umowy Sprzedaży, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Sprzedawca zastrzega, że ze względu na charakter Sklepu sprzedaż danego Produktu wymagać będzie nabycia jego minimalnej ilości, która zostanie wskazana przy opisie danego Produktu.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. 

§ 5.

REJESTRACJA KONTA

 1. W celu dokonania rejestracji Konta w Sklepie Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko/nazwa firmy, 
  2. miejscowość zamieszkania/ siedziby firmy, 
  3. adres poczty elektronicznej, 
  4. numer telefonu,
  5. hasło dostępowe do Konta,
  6. w wypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie numeru NIP.
 2. Klient dokonując rejestracji Konta oświadcza i zapewnia, że dane podane przez niego podczas rejestracji, są zgodne z prawdą. 
 3. Rejestracja Konta wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaznaczenia na Formularzu Rejestracji, że Klient zapoznał się z tymi dokumentami i w całości je akceptuje. 
 4. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Z chwilą uzyskania przez Klienta dostępu do Konta po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną (prowadzenia Konta w Sklepie) na czas nieokreślony. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w § 10 i 13 Regulaminu.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w Sklepie na zasadach określonych w § 14 Regulaminu.
 7. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie dalsze i każdoczesne logowanie odbywa się z  użyciem adresu e - mail Klienta oraz wprowadzonego przez Klienta hasła dostępowego.
 8. W toku procedury Rejestracji Klient może wyrazić dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy na podany w trakcie rejestracji adres e - mail, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą Prawo Telekomunikacyjne.
 9. Klient może w dowolnym czasie odwołać zgodę, o której mowa w pkt 7 powyżej wysyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: [biuro@skorzanaodziez.pl] W celu usunięcia Konta Klient powinien wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie Konta na adres e-mail: [biuro@skorzanaodziez.pl].

§ 6.

ZAMÓWIENIA

 1. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
  1. po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta,
  2. bez rejestracji przez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient loguje się do Konta Klienta lub korzysta z możliwości złożenia Zamówienia wypełniając Formularz bez rejestracji.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie w całości postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na formularzu Zamówienia, pod  wyświetlonym Klientowi w trakcie składania Zamówienia Regulaminem i Polityką Prywatności. W toku procedury składania Zamówienia Klient może wyrazić dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, zgodnie z Ustawą
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą Prawo Telekomunikacyjne. Klient może
  w dowolnym czasie odwołać zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie powyżej wysyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail :[biuro@skorzanaodziez.pl]. W celu usunięcia Konta Klient powinien wysłać wiadomość e-mail z  prośbą o usunięcie Konta na adres e-mail: [biuro@skorzanaodziez.pl]
 4. W kolejnym kroku Klient wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz jego parametry, a następnie klika przycisk „Do koszyka”.
 5. Jeżeli uprzednio Klient wybrał możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnia Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia: imię, nazwisko, adres  zamieszkania,  adres  e-mail, numer swojego telefonu komórkowego, zaś Klient będący przedsiębiorcą zostanie poproszony o podanie firmy, numeru KRS (o ile został nadany), numeru NIP, adres  e-mail, numer telefonu komórkowego oraz adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
 6. W kolejnym kroku Klient wpisuje adres na który ma nastąpić dostawa Produktu jeżeli jest inny niż adres zamieszkania bądź siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wybiera sposób dostarczenia Produktu i płatności, wpisuje dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia i Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
 7. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 8. W ostatnim kroku Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłaca Zamówienie.
 9. Wybranie przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia i powoduje u Klienta zobowiązanie do zapłaty za zamówienie.
 10. Podczas składania zamówienia Klientowi jest podawana informacja o całkowitej wartości zamówienia, na którą składają się łączna cena Produktu oraz koszty jego transportu, dostawy
  i usług pocztowych (w zależności od wybranej formy dostawy Produktu), w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przy składaniu zamówienia adres poczty  elektronicznej (e-mail) bądź adres poczty elektronicznej (e-mail) powiązany z Kontem Klienta (jeżeli zamówienie było realizowane za pośrednictwem Konta) wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”. Wiadomość ta jest potwierdzeniem  otrzymania  zamówienia  przez Sprzedawcę i nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta czyli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Następnie Sprzedawca przesyła wiadomość e-mail do Klienta z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji, terminie wysyłki i rozpoczęciu realizacji zamówienia, zatytułowany „Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia”. Z chwilą przesłania takiej wiadomości e-mail następuje przyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą
  a Klientem. 
 13. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, Sprzedawca prześle do Klienta wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta ze wskazaniem przyczyny i informacją o anulowaniu Zamówienia w całości lub części oraz dokona niezwłocznego zwrotu uiszczonych płatności przez Klienta w całości lub w części odpowiadającej wartości anulowanego zamówienia, w tym różnicy kosztów dostawy, jeżeli zmieni się ich wysokość.
  W zakresie, w którym zamówienie zostało anulowane Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta.
 14. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw,
  w przypadku dostępności Produktu termin ten wynosi do 14 Dni Roboczych i jego bieg rozpoczyna się z chwilą wysłania przez Sklep informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji,
  z zastrzeżeniem jednak ustępu 15 poniżej.
 15. Jeżeli płatność nastąpi w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt a -d bieg terminu, o którym mowa
  w ust. 14 powyżej rozpoczyna się od dnia uiszczenia zapłaty wartości złożonego przez Klienta zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy (uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy).
 16. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon fiskalny. Faktura wystawiana jest na prośbę Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. 
 17. Wraz z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail załączniki tj. Regulamin, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wzór formularza reklamacji (stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu) w formie dokumentów PDF.

§ 7.

TRANSPORT I DOSTAWA

 1. Koszty transportu i dostawy Produktu obciążają Klienta. Informacja o wysokości kosztów transportu i dostawy podawana jest Klientowi podczas składania Zamówienia, zgodnie z § 6 ust. 10 Regulaminu.
 2. Transport i dostawa Produktu odbywają się:
  1. za pośrednictwem kuriera – INPOST albo DHL
  2. w drodze odbioru osobistego [ul. Łódzka 98c, 99-200 Poddębice]
 3. Koszt transportu i dostawy Produktu, w przypadku wyboru transportu i dostawy za pośrednictwem kuriera, uzależniony jest od parametrów Produktu wg taryfy cenowej kuriera realizującego transport i dostawę, który zostaje zdefiniowany w trakcie składania Zamówienia ale przed jego złożeniem.
 4. Transport i dostawa Produktów odbywa się pod adresy wskazane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

§ 8.

SPOSOBY 

I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Płatność w Sklepie może być realizowana przez Klienta, w zależności od wyboru Klienta, przy użyciu następujących sposobów płatności:
  1. karty płatniczej – płatność wówczas będzie obsługiwana zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu: przez Przelewy24 – płatność wówczas będzie obsługiwana przez PayPro S.A. (PayPro) – podmiot świadczący Usługę na rzecz płatników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  2. przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, nr rachunku bankowego do wpłat podany w §1 ust. 5 pkt a Regulaminu;
  3. przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, nr rachunku bankowego do wpłat podany w §1 ust. 5 pkt a Regulaminu za pośrednictwem, w zależności od wyboru Klienta: za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24 – płatność wówczas będzie obsługiwana przez PayPro S.A. (PayPro) – podmiot świadczący Usługę na rzecz płatników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  4. gotówką – w wypadku osobistego odbioru zamówionego Produktu;
  5. gotówką za pobraniem realizowanym przez dostawcę Produktu, płatnym przy odbiorze Produktu.
 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy (§8 ust. 1 pkt b. i c. Regulaminu), gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, Umowa Sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione Produkty oraz koszty dostawy:
  1. Przy odbiorze osobistym zamówionych Produktów z chwilą dokonania odbioru zamówionych Produktów,
  2. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 6. ust. 10 i 12.
 4. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na produkty nimi objęte.

§ 9.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość (Umowę sprzedaży a także Umowę oświadczenie usług elektronicznych), może w terminie 14 dni odstąpić od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa tj. wskazanych w art. 33, 34 ust.2 i 35 Ustawy o prawach konsumenta (ustawowe prawo odstąpienia). 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego status konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego status konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
 3. dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
 4. dla umów innych niż wymienione w pkt a-c powyżej – od dnia zawarcia umowy.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych w tym prowadzenie Konta rozpoczyna się od dnia, w którym Klient uzyskał dostęp do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.
 2. Po upływie terminu wskazanego w pkt 1 powyżej prawo do odstąpienia od Umowy wygasa.
 3. Umowę Sprzedaży, od której Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta odstąpił uważa się za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta złożył oświadczenie od odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W celu skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego status konsumenta
  z uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta musi jednoznacznie poinformować Sprzedawcę, w jeden ze sposobów kontaktu ze Sprzedawcą podany w § 1. Regulaminu, o wykonaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem e-mail. W przypadku złożenia oświadczeni ao odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-mail Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Konsumentowi lub Przedsiębiorcy posiadającemu status konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta wykonując oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy przesłanego Konsumentowi lub Przedsiębiorcy posiadającemu status konsumenta na wskazany przez niego adres e-mail wraz z informacją potwierdzającą złożenie Zamówienia, stanowiącego również Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór takiego formularza stanowi również załącznik do Ustawy o prawach Konsumenta.
 7. W celu zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, że Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadający status konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 8. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego status konsumenta Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego status konsumenta płatności, w tym koszty dostawy Produktu niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu doręczenia mu dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zrealizował Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta przy płatności za Zamówienie, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem dokonanych płatności.
 11. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy posiadającemu status konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedawca wskazuje następujący adres, na który należy dokonać zwrotu Produktu w związku
  z wykonaniem oświadczenia  o odstąpieniu od umowy: [ul. Łódzka 98c, 99-200 Poddębice]
 13. Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 14. Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 15. Jeżeli Umowę Sprzedaży zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi lub Przedsiębiorcy posiadającemu status konsumenta do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca odbierze Produkt na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 16. Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  Produktu.
 17. W chwili odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego status konsumenta , jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. 
 18. Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta nie ponosi kosztów związanych
  z wygaśnięciem umów, o których w pkt 19 powyżej z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 19. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy posiadającemu status konsumenta w odniesieniu do umowy:
 1. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy posiadającego status konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
  że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy posiadającego status konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 7. w której Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy posiadającemu status konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 8. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa ta została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy posiadającego status konsumenta;
 9. zwartej w drodze aukcji publicznej

§ 10.

WYMIANA PRODUKTU

 1. Niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsumentowi lub Przedsiębiorcy posiadającemu status konsumenta przysługuje uprawnienie do wymiany Produktu na nowy
  w terminie i na zasadach jak dla wykonania uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, o których mowa w § 9. Regulaminu.
 2. W celu dokonania Wymiany Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego status konsumenta należy zwrócić Produkt postępując zgodnie z Regulaminem na zasadach odstąpienia od Umowy Sprzedaży a następnie złożyć nowe Zamówienie lub w celu przyspieszenia procedury dokonać zwrotu oznaczając Formularz Odstąpienia słowem „Wymiana” a następnie złożyć nowe Zamówienie w celu rezerwacji wpisując w uwagach do Zamówienia słowo „Wymiana”.
  Po otrzymaniu zwrotu Sklep wyśle nowe Zamówienie na wymianę.

§ 11.

ZASADY REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KONSUMENTÓW LUB PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH STATUS KONSUMENTA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących przedsiębiorcami na prawach konsumenta za sprzedany Produkt są określone w przepisach prawa tj. Ustawie o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja Produktu na podstawie niezgodności
  z umową).
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona pisemnie na adres: Katarzyna Czernik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: EKSPORT IMPORT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ARTO” KATARZYNA CZERNIK, ul. Łódzka 98c, 99-200 Poddębice lub drogą e-mailową na adres: [biuro@skorzanaodziez.pl]
 4. Przy składaniu reklamacji z tytułu rękojmi Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji przesłanego Konsumentowi lub Przedsiębiorcy posiadającemu status konsumenta na wskazany przez niego adres e-mail wraz
  z informacją potwierdzającą złożenie Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego status konsumenta
  z formularza nie jest obowiązkowe. 
 5. Sprzedawca rekomenduje, ażeby składana reklamacja zawierała co najmniej:
  1. imię i nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe, informacji
   o tym, czy Klient posiada status przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
  2. informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia, 
  3. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/niezgodności Produktu z umową,
  4. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 6. Wymogi podane w pkt 6 powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  Brak  ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego status konsumenta w powyższym terminie oznacza,
  że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
 8. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.
 9. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub Klient będący Przedsiębiorcą posiadający status konsumenta może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:
 1. wymienić Produkty, gdy Klient żądał naprawy, lub
 2. naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany
 3. a jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności
  z Umową Sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w pkt 12 poniżej.
  Dla oceny ‘nadmierności kosztów’ bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
 1. W przypadkach wskazanych w pkt 9 lit. a-b powyżej Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Produkt na swój koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Sprzedawca naprawia lub wymienia Produkt w rozsądnym czasie od chwili, kiedy został poinformował o niezgodności Produktu i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, nie dłuższym jednak niż [30 dni]. Sprzedawca ponosi koszt naprawy lub wymiany Produktu
  i zapewnia odbiór Produktu na własny koszt, w tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom bez kosztowy sposób odebrania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę na swój koszt. 
 2. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub Klient będący przedsiębiorcą posiadający status Konsumenta może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
  1. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt 9 powyżej,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt 10 powyżej,
  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową,
  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 9 powyżej,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 3. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 4. Klient będący Konsumentem lub Klient będący przedsiębiorcą posiadający status konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt, jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca sprzedawcy Produkt na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu. Jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko
  w odniesieniu do tych Produktów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient może odstąpić
  od Umowy Sprzedaży wszystkich Produktów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca zwraca cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy. Dłuższy termin przydatności zostanie wskazany w opisie Produktu.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jeśli Klient  będący Konsumentem lub Klient będący przedsiębiorcą posiadający status konsumenta najpóźniej
  w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) i zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 8. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 9. W przypadku nieuwzględnienia  reklamacji  Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta zostanie powiadomiony  o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
 10. W przypadku uznania reklamacji: zostanie wystawiona Faktura VAT korygująca, której oryginał
  i kopia zostaną wysłane do Klienta listem poleconym z prośbą o podpisanie kopii dokumentu,
  w przypadku gdy została wystawiona  faktura VAT.
 11. Reklamację związaną ze świadczeniem usługi elektronicznej inną aniżeli dotyczącą wady zamówionego Produktu należy zgłaszać na zasadach określonych w §13 poniżej.
 12. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.

§ 12.

ZASADY REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem pozostałych Klientów będących przedsiębiorcami, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone
  w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 2. Klientowi  będącemu przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  Ponadto, odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą
  i jest ograniczona do wartości Zamówienia, a Sprzedawca nie odpowiada za działania
  i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców.

§ 13.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu również następujące nieodpłatne Usługi elektroniczne:
  1. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie od momentu założenia Konta przez Klienta, 
  2. Newsletter z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z tej usługi, 
  3. możliwość skorzystania z Formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu
   z chwilą skorzystania z usługi wypełnienia Formularza kontaktowego,
 2. Sprzedawca wskazuje na wymagania  techniczne  niezbędne  do  współpracy  z  systemem  teleinformatycznym Sprzedawcy, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne wskazane w pkt 1 niniejszego paragrafu: komputer, laptop lub inne urządzenie końcowe posiadające funkcje multimedialne z dostępem do Internetu, aktywny dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Chrome, Mozilla, Opera, Explorer, Safari, Apple
  i najnowsze aktualizacje.
 3. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 4. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko.
  3. telefon
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta wzywa Sprzedawcę do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym wyraźnie uzgodnionym terminie Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta może odstąpić od umowy.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania zgodnie z pkt 6 powyżej jeżeli:
  1. z oświadczenia Sprzedawcy wynika lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
  2. strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia uowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta a Sprzedawca nie dostarczył ich w terminie.
 8. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta, może odstąpić od  umów, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni i bez podawania przyczyny, odpowiednio na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy od umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub usług cyfrowych Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy posiadającego status Konsumenta o odstąpieniu nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę posiadającego status konsumenta w trakcie korzystania z usługi dostarczonych przez Sprzedawcę z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową dostarczoną przez Sprzedawcę,
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usług cyfrowych,
  3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać od nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków,
  4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami posiadającymi status konsumenta, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 10. Sprzedawca z wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 6 lit. a-c na żądanie Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystanie
  z treści cyfrowych lub usług cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usług cyfrowych w szczególności poprzez uniemożliwienie dostępu do treści cyfrowych lub usług cyfrowych lub zablokowanie Konta. 
 12. Konsument lub Przedsiębiorca posiadający status konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest zaprzestać korzystania z treści cyfrowych lub usług cyfrowych
  i udostępniania ich osobom trzecim.
 13. Klient  może  złożyć  reklamację  dotyczącą  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  przez Sprzedawcę w zakresie zarówno technicznych aspektów funkcjonowania tych usług, jak i innych kwestii związanych z usługami na adres poczty elektronicznej: [biuro@skorzanaodziez.pl]  lub pisemnie na adres:  Katarzyna Czernik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: EKSPORT IMPORT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ARTO” KATARZYNA CZERNIK, ul. Łódzka 98c, 99-200 Poddębice.
 14. W treści zgłoszenia reklamacyjnego celem usprawnienia procedury załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien wskazać przedmiot reklamacji i okoliczności dotyczące zgłoszenia, datę wystąpienia zgłaszanych uwag, oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz dane Klienta, w tym dane kontaktowe konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego i poinformowania przez Sprzedawcę o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia. 
 15. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta dotyczącą świadczonych usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie, uważa się, że uznał reklamację. 
 16. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy posiadającemu status konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.
 17. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy posiadającego status konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 18. W razie nieuznania reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta Sprzedawca przekaże mu oświadczenie albo o zamiarze wystąpienia
  z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (lub zgodzie na udział w takim postępowaniu), albo o odmowie wzięcia udziału
  w takim postępowaniu.
 19. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 20. Wykonując obowiązek sformułowany w art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje Użytkownika o szczególnych zagrożeniach związanych
  z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, pełna treść ostrzeżenia Sprzedawcy zawarta jest w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

§ 14.

WYPOWIEDZENIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem zachowania przez Klienta i Sprzedawcę praw nabytych przed rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi w formie elektronicznej, informując
  o tym Sprzedawcę w formie pisemnej poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu listem poleconym na adres Sprzedawcy: Katarzyna Czernik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: EKSPORT IMPORT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ARTO” KATARZYNA CZERNIK, ul. Łódzka 98c, 99-200 Poddębice lub e-mailem na adres  Sprzedawcy: [biuro@skorzanaodziez.pl].
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem zachowania przez Strony praw nabytych przed rozwiązaniem umowy
  o świadczenie Usługi w formie elektronicznej, ze skutkiem natychmiastowym informując o tym
  w formie pisemnej przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu listem poleconym na adres prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Przedsiębiorcę adres e-mail.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Konsumentowi lub Przedsiębiorcy posiadającemu status konsumenta, z zastrzeżeniem zachowania przez Strony praw nabytych przed rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi w formie elektronicznej
  z zachowaniem 7- dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli zamierza zakończyć świadczenie Usługi drogą elektroniczną lub Klient nie przestrzega nałożonych na niego obowiązków wynikających z Regulaminu, informując o tym w formie pisemnej poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Usługi świadczonej drogą elektroniczną listem poleconym na adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta.
 5. Po ustaniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta w Sklepie, Konto danego Klienta zostaje dezaktywowane i przestaje być dostępne dla Klienta, a wszelkie  złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów, zostają anulowane.

§ 15.

POZASĄDOWE SPOSOBY 

ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta posiada m.in. następujące  możliwości  skorzystania  z pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji
  i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zawartej ze Sprzedawcą:
  1. uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ze Sprzedawcą;
  2. uprawnienie  do zwrócenia  się  do wojewódzkiego  inspektora  Inspekcji  Handlowej  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą;
  3. uprawnienie do uzyskania  bezpłatnej  pomocy  w sprawie  rozstrzygnięcia  sporu ze Sprzedawcą,  przy  pomocy  powiatowego  (miejskiego)  rzecznika  konsumentów  lub  organizacji  społecznej,  do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane  są  przez Federację  Konsumentów  pod bezpłatnym  numerem  infolinii  konsumenckiej  800  007  707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e- mail porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć  swoją  skargę  za pośrednictwem  unijnej  platformy  internetowej  ODR,  dostępnej  pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 16.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI 

ORAZ REPREZENTANTÓW KLIENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI PRAWNYMI LUB JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NIE BĘDĄCYMI OSOBAMI PRAWNYMI

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Katarzyna Czernik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: EKSPORT IMPORT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ARTO” KATARZYNA CZERNIK,  ze stałym miejscem wykonywanej działalności gospodarczej: ul. Łódzka 98c, 99-200 Poddębice.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce  Prywatności”,  dostępnej  pod  adresem: ul. Łódzka 98c, 99-200 Poddębice, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca  może  dokonać  zmiany  postanowień  Regulaminu  za uprzednim poinformowaniem Klientów w drodze publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. 
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinien być interpretowany.
 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważny lub bezskuteczny, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych jego postanowień.
 4. Celem Regulaminu w żadnym zakresie nie jest ograniczenie lub wyłączenie jakichkolwiek praw Konsumentów lub Przedsiębiorców posiadających status konsumenta, przyznanych im w szczególności przez Ustawę o prawach konsumenta oraz Kodeks cywilny. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 5. Wszelkie spory wynikłe między Sprzedawcą a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich możliwych starań, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.
 6. Integralną częścią Regulaminu są jego załączniki wymienione w treści Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY ____________

Adresat:

Dane Sprzedawcy: ______________________

ulica, numer, numer lokalu: ______________________

kod pocztowy, miejscowość: ______________________

Odstępujący:

imię i nazwisko/firma Odstępującego: ______________________

ulica, numer domu, mieszkania: ______________________

kod pocztowy, miejscowość: ______________________

PESEL/NIP: ______________________

Oświadczenie Konsumenta/Przedsiębiorcy* na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy (Odstępującego)

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:__________zawartej w dniu ______________.

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny wraz z kosztami dostawy na nr rachunku bankowego (jeżeli dotyczy):

__________________________________________________________________________

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny wraz z kosztami przekazem na adres (jeżeli dotyczy)**:

__________________________________________________________________________

__________,_______________  __________________

(Miejscowość, data) (Podpis)

*niepotrzebne skreślić, **właściwe uzupełnić

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

Adresat:

Dane Sprzedawcy: ______________________

ulica, numer, numer lokalu: ______________________

kod pocztowy, miejscowość: ______________________

Zgłaszający reklamację:

imię i nazwisko/firma Zgłaszającego: ______________________

ulica, numer domu, mieszkania: ______________________

kod pocztowy, miejscowość: ______________________

PESEL/NIP: ______________________

REKLAMACJA TOWARU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ______ Produkt jest wadliwy. Wada polega na ____________________________________ Wada została stwierdzona w dniu__________ Z uwagi na powyższe, na podstawie Ustawy o Prawach Konsumentów żądam:

• wymiany Produktu na nowy* 

• nieodpłatną naprawę Produktu* 

• obniżenia ceny Produktu o kwotę ____ (słownie: ___________________) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na rachunek______________________________/przekazem pocztowym na mój adres* 

• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny Produktu wraz z kosztami dostawy na rachunek_____________________________________/ przekazem pocztowym na mój adres* 

__________,_______________  __________________

(Miejscowość, data) (Podpis

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Sprzedawca niniejszym informuje Użytkowników Sklepu o szczególnych zagrożeniach bezpieczeństwa jakie się mogą wiązać z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Tego rodzaju zagrożenia mogą pojawiać się np. w przypadku usług łączności elektronicznej świadczonych za pomocą otwartej sieci, takiej jak Internet. Zaradzenie takim zagrożeniem leży poza zakresem możliwości Sklepu. Najczęściej będą to następujące zagrożenia:

 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną,
 2. możliwość bycia narażonym na:
  1. obecność i działanie oprogramowania typu malware czyli ogółu programów
   o szkodliwym działaniu w stosunku do systemu komputerowego lub jego użytkownika,
  2. działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania,
  3. zadziałanie oprogramowania typu spyware, programu szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli,
  4. cracking – dziedzina łamania zabezpieczeń (najczęściej cracking sieciowy
   i oprogramowania),
  5. phishing - metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji (np. danych logowania, danych karty kredytowej),
  6. sniffing - program komputerowy lub urządzenie, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualnie analizowanie danych przepływających w sieci,
  7. piractwo  –  w szczególności nieuprawnione kopiowanie i wynajem oprogramowania.
 3. nielegalna ingerencja w system, która powodująca poważne zakłócenia w funkcjonowaniu systemu komputerowego na skutek wprowadzania, (transmisji), uszkodzenia, usunięcia, pogorszenia, zmiany lub zablokowania danych.
 4. Inne.

Sprzedawca wskazuje jednak na podstawowe metody zabezpieczania systemu, które mogą zwiększyć poziom bezpiecznego korzystania min. z serwisów internetowych:

 1. Korzystanie z serwisów tylko na zaufanych urządzeniach (komputer, tablet, telefon etc.)
  z zainstalowanym legalnym systemem operacyjnym.
 2. Regularna aktualizacja posiadanego systemu operacyjnego oraz innych aplikacji (w szczególności przeglądarki internetowe, wtyczki flash, klientów poczty, przeglądarki pdf itp.). Aktualizacje legalnego oprogramowania często naprawiają luki w bezpieczeństwie, które starają się wykorzystać oszuści.
 3. Używanie zapór (firewall), które pomagają chronić komputer przed atakami z sieci,
 4. Regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
 5. Unikanie podejrzanych próśb,
 6. Unikanie podejrzanych e-maili,
 7. Unikanie podejrzanych stron internetowych.
ARTO © 2021 | Realizacja: InterSite